سیستم کنترل پایداری
سیستم کنترل پایداری معادل انگلیسی electronic stability control مختصر ESP 
برنامه پایداری الکترونیکی و یا کنترل پایداری دینامیک Dsc یک فناوری برنامه ریزی شده برای کمک به راننده،جلوگیری از خارج شدن کنترل خودرو و پایداری خودرو است میتواند به شکل بالقوه مسبب بهبود امنیت از طریق شناسایی و به حداقل رساندن لغزش ها می شود به طور کلی زمانی که این سامانه انحراف خودرو را تشخیص دهد.
جهت جلوگیری از صدمات احتمالی و کمک به راننده اقدام به گرفتن ترمز های کوتاه و پیاپی برای هدایت خودرو به مسیر مورد نظر راننده میکند.
این ترمز ها میتواند به صورت جداگانه بر روی هریک از چرخ های خودرو اعمال شود